Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

04 khoản tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 2009Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 thì 04 khoản thu nhập từ tiền lương sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

1. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật

Người lao động làm thêm giờ

2. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả

Tiền lương hưu

3. Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng

Tiền lương hưu

4. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế

Thuyền viên