Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

Hướng dẫn đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 4955/BHXH-ST hướng dẫn tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018. Theo đó:

Từ ngày 01/11/2017, BHXH cấp tỉnh, huyện in và đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo nguyên tắc ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017;

Đồng thời, in và chuyển Danh sách người tham gia chưa có mã số BHXH, Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu.

Chậm nhất đến ngày 30/6/2018, phải thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng còn lại.

Ngoài ra, BHXH cấp tỉnh, huyện hướng dẫn rà soát đối tượng tăng, giảm để lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Mẫu D03-TS gửi lại cơ quan BHXH trước ngày 01/12/2017.

Công văn 4955/BHXH-ST ban hành ngày 06/11/2017.